De Transpersoonlijke visie
 

Binnen de Transpersoonlijke visie staat groei centraal.
De mens is in wezen goed en vol goede bedoelingen en intenties.
Maar ieder mens wordt ergens in het begin van zijn leven beschadigd, waardoor er neurotische storingen optreden.
Meestal zijn die niet ernstig en kan de mens min of meer normaal functioneren. Soms echter, vaak op gang gebracht door dramatisch ervaren omstandigheden, wordt het onbelemmerd functioneren aangetast. Er wordt dan een probleem ervaren waar men van af wil.
Het focus ligt dan in eerste instantie op het probleem en hoe dat te laten verdwijnen en niet op de neurotische storingen die eraan ten grondslag liggen.
De reguliere psychologie richt zich dan ook op het oplossen van het probleem en het weer laten functioneren van de persoon binnen de maatschappij en z'n sociale omgeving.

Transpersoonlijke therapie gaat dieper en gaat op zoek naar de diepere oorzaken. Daarbij is de focus meer gericht op het begrijpen van de persoonlijkheidsstructuur en het daarmee omgaan, dan het oplossen van het initiërende probleem. Dat is slechts het symptoom.
Transpersoonlijke behandelingen zijn daarom zelden kortdurend. Vaak moet er eerst het nodige opruimwerk gedaan worden m.b.t. emotionele inhouden, die jarenlang genegeerd zijn geweest, maar juist wel de oorzaak van het symptomatisch probleem.

 

Henkus' aanvullende visie

Waar Henkus' visie afwijkt van de Transpersoonlijke, zit hem in het nadrukkelijk erbij betrekken van de begrippen reïncarnatie en karma en het bestaansgebied na de dood. Henkus is van mening dat de invloed in een leven van deze begrippen van dermate groot belang is, dat het niet genegeerd mag worden. Veel verschijnselen en neigingen in een mensenleven kunnen alleen verklaard worden vanuit deze spirituele begrippen en daarom werkt hij ermee in plaats van genoegen te nemen met "het is niet verklaarbaar".
Veel problemen in ons huidig leven hebben hun wortel in een vorig leven en zijn daardoor veel dwingender dan vanuit het huidige leven verklaarbaar zou zijn.

Henkus